learnsite信息技术平台(openlearnsite.com)
信息学科平台,开源平台,分享学习。

learnsite2020.06.01版本更新

本文由 learnsite 于 2020-09-04 5:18:16 发表

2020.6.1 编程练习实例不显示修正

2020.3.24 采用本地素材库

2020.3.18 修正一些小错误

2020.3.17 scratch在线编程升级为scratch3(特别感谢肇文信息顾明老师以及scratch二次开发主群的多位大神的帮助)

2019.12.16 综合评价APE改为10分制

learnsite学习站点(openlearnsite.com),共同分享经验文章:learnsite学习站点 » learnsite2020.06.01版本更新

点赞 (31)or拍砖 (4)
分享到:更多 ()

学习站点(www.openlearnsite.com),开源平台,分享学习!

learnsite学习群号:5847120